Home
Aktualności


Konsultacje dr inż. Renaty KozikKonsultacjie z dnia 21.06.2016r. z godziny 14.15 zostają przeniesione na dzień 22.06.2016r. na godzinę 14.00

Informujemy, że w związku z wyjazdem służbowym:

  • w dniach 22 – 24 czerwca br. nieobecni będą dr hab.inż. Elżbieta Radziszewska - Zielina, prof. PK, dr inż. Agnieszka Leśniak, dr inż. Krzysztof Zima,  mgr inż. Jarosław Malara, mgr inż. Damian Wieczorek, mgr inż. Bartłomiej Sroka, mgr inż. Ewelina Mitera, mgr inż. Bartłomiej Szewczyk, mgr inż. Grzegorz Śladowski, mgr inż. Katarzyna Biadała, mgr inż Marcin Kowalik.
  • w  dniach 22 – 28 czerwca br. nieobecna będzie dr hab.inż. Edyta Plebankiewicz, prof. PK,
  • w dniach 22-28 czerwca br. nieobecny będzie dr inż. Wojciech Drozd.
 

"Dzień BIM” na Politechnice Krakowskiej

W dniu 20 maja 2016 roku już po raz trzeci na Wydziale Inżynierii Lądowej na Politechnice Krakowskiej odbędzie się konferencja "Dzień BIM".  Miejscem konferencji będzie Międzywydziałowe Centrum Edukacyjno-Badawcze „Działownia”.

Konferencja organizowana jest przez Instytut Zarządzania w Budownictwie i Transporcie Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej i BIM Klaster.

Celem konferencji będą spotkania, dyskusje i wymiana doświadczeń między osobami zainteresowanymi praktycznym wdrażaniem i stosowaniem technologii BIM (Building Information Modelling)  w projektowaniu, wykonawstwie, zarządzaniu i dydaktyce.

Więcej szczegółów na stronie http://dzienbim.pk.edu.pl/

 

Serdecznie zapraszam w imieniu organizoatorów

dr inż. Krzysztof Zima

 

 

Zebranie Sekcji Przedsięwzięć Budowlanych KILiW PAN

 

Dnia 11 kwietnia 2016 roku odbyło się na Politechnice Warszawskiej inauguracyjny zebranie Sekcji Przedsięwzięć Budowlanych KILiW PAN w kadencji 2016-2020. Nominację na Członków Sekcji otrzymały z Zakładu Technologii i Organizacji Budownictwa następujące osoby:

prof. dr hab. Stanisław Belniak, dr hab. inż. Edyta Plebankiewicz, prof. PK oraz dr hab. inż Elżbieta Radziszewska-Zielina.

W nowej kadencji 2016-2020 dr hab. inż Elżbieta Radziszewska-Zielina w Prezydium Sekcji IPB KILiW PAN pełni funkcję sekretarza naukowego.

Ponadto dr hab. inż. Elżbieta Radziszewska-Zielina wygłosiła na zebraniu inauguracyjnym referat na temat "Badania relacji partnerskich w budownictwie".


 

Konferencja "ICNAAM 2015"

 

W dniach 23 - 29 września 2015 na Rodos odbyła się Konferencja "13th International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics" (ICNAAM 2015) (http://www.icnaam.org/). Na sesji "3rd Symposium on Application of Fuzzy Logic and Neutral Networks in Construction Management", organizowanej przez dr hab. inż. Edytę Plebankiewicz, prof PK referaty wygłosili: dr inż. Agnieszka Leśniak,  dr inż. Renata Kozik, dr inż. Michał Juszczyk i dr inż. Krzysztof Zima.

 


Konferencja "61 Konferencja Naukowa Bydgoszcz - Krynica 2015"

 

W dniach 20 - 25 września 2015r w Krynicy-Zdroju odbyła się "61. Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk oraz Komitetu Nauki Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa Bydgodzcz-Krynica 2015" (http://www.bydgoszcz.krynica.utp.edu.pl/).  W Konferencji brała udział dr hab. inż. Elżbieta Radziszewska-Zielina, podczas której wygłosiła referat oraz odebrała medal im. prof. Aleksandra Dyżewskiego - prestiżową nagrodę Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa przyznawaną za wybitne osiągnięcia naukowe i praktyczne z zakresu inżynierii przedsięwzięć inwestycyjnych i procesów budowlanych (artykuł).

Referat  Nagroda  Medal 

Po wręczeniu 

 

 

Konferencja "Creative Construction Conference 2015"

 

W dniach 21-24 czerwca 2015 roku w Krakowie odbyła się Konferencja pt. "Creative Construction Conference 2015" (http://www.creative-construction-conference.com/). Organizatorem lokalnym konferencji był Instytut Zarządzania w Budownictwie i Transporcie Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki. W Komitecie Naukowym brali  udział dr hab. inż. Edyta Plebankiewicz, prof. PK (przewodnicząca), dr hab. inż. Elżbieta Radziszewska - Zielina, dr inż. Agnieszka Leśniak, dr inż. Renata Kozik, dr inż. Krzysztof Zima,  natomiast w Komitecie Organizacyjnym: dr hab. inż. Edyta Plebankiewicz, prof. PK, dr inż. Michał Juszczyk, dr inż. Wojciech Drozd i mgr inż. Patrycja Karcińska.

 

 

Konferencja " Problemy naukowe w zarządzaniu projektami"

 

W dniach 27-29 maja 2015 roku odbyła się Konferencja Naukowa pt. "Problemy naukowe w zarządzaniu projektami". Głównym organizatorem był Wydział Zarządzania Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu. Współorganizatorem konferencji był m.in.  Instytut Zarządzania w Budownictwie i Transporcie Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki. W Komitecie Naukowym brały udział: dr hab. inż. Edyta Plebankiewicz, prof. PK oraz dr hab. inż. Elżbieta Radziszewska - Zielina.

 

 

„Politechnika XXI wieku – Program  rozwojowy Politechniki Krakowskiej"


W ramach projektu: „Politechnika XXI wieku – Program  rozwojowy Politechniki Krakowskiej – najwyższej jakości dydaktyka dla przyszłych polskich inżynierów”realizowanego przez Politechnikę Krakowską im. Tadeusza Kościuszki, w ramach Priorytetu IV, Działanie 4.1, Poddziałanie 4.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, pracownicy naszego Instytutu – Edyta Plebankiewicz, Renata Kozik i Agnieszka Leśniak odbyły miesięczną wizytę studyjną na Uniwersytecie Technicznym w Waterford w Irlandii. Więcej informacji na temat samego Uniwersytetu jak i notatkę na temat wizyty można znaleźć na stronie Uniwersytetu w Waterford: http://www.wit.ie/news/details/engineering/cracow_university_of_technology_visit_wit

 

 

Konferencja "People, Buildings and Environment"

 

W dniach 15 - 17 paździenika 2014r w Kromeriz, Czechy odbyła się Międzynarodowa Konferencja "People, Buildings and Environment". W Komitecie Naukowym Konferencji brała udział dr hab. inż. Elżbieta Radziszewska-Zielina.

Więcej informacji tutaj

 

 

Konferencja "12th International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics"

 

W dniach 22 - 28 września 2014r na Rodos, Grecja   odbyła się Międzynarodowa Konferencja "12th International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics".

Więcej informacji tutaj

 

 

Konferencja "60 Jubileuszowa Konferencja Naukowa Lublin - Krynica 2014"

 

W dniach 14 - 19 września 2014r w Krynicy-Zdroju odbyła się "60 Jubileuszowa Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądwoej i Wodnej PAN Oraz Komitetu Nauki PZITB Lublin-Krynica 2014". W Konferencji brali udział:     dr hab. inż. Edyta Plebankiewicz, dr hab. inż. Elżbieta Radziszewska-Zielina i dr inż. Agnieszka Leśniak.

Więcej informacji tutaj

 

Konferencja "Inżynieria Przedsięwzięć Budowlanych"

 

Co roku odbywa się cykliczna konferencja „Inżynieria przedsięwzięć budowlanych” pod patronatem Sekcji Inżynierii Przedsięwzięć Budowlanych Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN. Organizatorami konferencji są pracowników jednostek organizacyjnych wydziałów prowadzących kierunek Budownictwo, a w szczególności prace naukowe i dydaktyczne z dziedziny technologii i zarządzania w budownictwie.

Tegoroczna konferencja odbyla się w dniach 26 - 28 czerwca 2014 roku we współpracy Instytutu Zarządzania w Budownictwie i Transporcie Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej oraz Katedry Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH w Krakowie.

W komitecie naukowym z ramienia Politechniki Krakowskiej brali udział:

  • prof. dr hab. inż. Tadeusz Tatara,
  • dr hab. inż. Edyta Plebankiewicz
  • dr hab. inż. Elżbieta Radziszewska-Zielina jako v-ce przewodnicząca Komitetu Naukowego.

Więcej informacji tutaj. (ulotka j.ang.)