Home
Aktualności


„Politechnika XXI wieku – Program  rozwojowy Politechniki Krakowskiej


W ramach projektu: „Politechnika XXI wieku – Program  rozwojowy Politechniki Krakowskiej – najwyższej jakości dydaktyka dla przyszłych polskich inżynierów”realizowanego przez Politechnikę Krakowską im. Tadeusza Kościuszki, w ramach Priorytetu IV, Działanie 4.1, Poddziałanie 4.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, pracownicy naszego Instytutu – Edyta Plebankiewicz, Renata Kozik i Agnieszka Leśniak odbyły miesięczną wizytę studyjną na Uniwersytecie Technicznym w Waterford w Irlandii. Więcej informacji na temat samego Uniwersytetu jak i notatkę na temat wizyty można znaleźć na stronie Uniwersytetu w Waterford: http://www.wit.ie/news/details/engineering/cracow_university_of_technology_visit_wit

 

 

Konferencja "People, Buildings and Environment"

 

W dniach 15 - 17 paździenika 2014r w Kromeriz, Czechy odbyła się Międzynarodowa Konferencja "People, Buildings and Environment". W Komitecie Naukowym Konferencji brała udział dr hab. inż. Elżbieta Radziszewska-Zielina.

Więcej informacji tutaj

 

 

Konferencja "12th International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics"

 

W dniach 22 - 28 września 2014r na Rodos, Grecja   odbyła się Międzynarodowa Konferencja "12th International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics".

Więcej informacji tutaj

 

 

Konferencja "60 Jubileuszowa Konferencja Naukowa Lublin - Krynica 2014"

 

W dniach 14 - 19 września 2014r w Krynicy-Zdroju odbyła się "60 Jubileuszowa Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądwoej i Wodnej PAN Oraz Komitetu Nauki PZITB Lublin-Krynica 2014". W Konferencji brali udział:     dr hab. inż. Edyta Plebankiewicz, dr hab. inż. Elżbieta Radziszewska-Zielina i dr inż. Agnieszka Leśniak.

Więcej informacji tutaj

 

Konferencja "Inżynieria Przedsięwzięć Budowlanych"

 

Co roku odbywa się cykliczna konferencja „Inżynieria przedsięwzięć budowlanych” pod patronatem Sekcji Inżynierii Przedsięwzięć Budowlanych Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN. Organizatorami konferencji są pracowników jednostek organizacyjnych wydziałów prowadzących kierunek Budownictwo, a w szczególności prace naukowe i dydaktyczne z dziedziny technologii i zarządzania w budownictwie.

Tegoroczna konferencja odbyla się w dniach 26 - 28 czerwca 2014 roku we współpracy Instytutu Zarządzania w Budownictwie i Transporcie Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej oraz Katedry Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH w Krakowie.

W komitecie naukowym z ramienia Politechniki Krakowskiej brali udział:

  • prof. dr hab. inż. Tadeusz Tatara,
  • dr hab. inż. Edyta Plebankiewicz
  • dr hab. inż. Elżbieta Radziszewska-Zielina jako v-ce przewodnicząca Komitetu Naukowego.

Więcej informacji tutaj. (ulotka j.ang.)